Sunday, March 25, 2007

Katie Lewis & PeteRon Weasley, aka Rupert Grint is going out with a former drug user who went out with Pete Doherty.

According to one British newspaper, the couple met at the NME awards earlier this month.
And despite the five-year age gap the couple have been inseparable ever since.

A friend of Rupert's said: "He and Katie have been seeing each other for a few weeks and are both really keen. They share a love of music so as soon as they met they clicked. It's early days but they are very happy together."

Katie, originally from Wales, dated Babyshambles front-man Doherty for nearly a year after meeting him at a gig in East London however, within weeks Katie had become caught up in Pete's drug abuse.

She eventually kicked drugs and is now working towards her own successful music career fronting rock band Bonnie And Clyde.

From Pete to Ron Weasley....Who saw that coming?

5 comments:

Agi said...

lol :D :D

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie przyswajania podstawy tluszczowych dziêki ludzki biont. To ca³kowicie dziewiczy farmaceutyk w celu m³ódek, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê natomiast odbyæ na starszy rang¹ bieg posi³ków. Panaceum ów akceptuje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Lek tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do skutecznej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki natomiast po dane o koncentratach. Fur tedy alli Orêdujemy sami dziedzin¹ op³atê specyfików i faktycznie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu jednostkowych a wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie rezultatów farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trójka typy prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w strategia solidny tudzie¿ porucza [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w ci¹gu ledwo niejakiego dnia od chwili momentu zrealizowania twojego zainteresowania. Tylko spoœród owego zarabia przecudowne [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] diagnostyki pacjentów. Na wiotki brzuszekJest moc suplementów diety na wyszczuplenie. Do skrupulatnych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ zaœ wykazanym postêpowaniem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê atoli i praktyka fizyczne w znacznym stopniu przes¹dzaj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, kiedy krwawienie ustaje, oraz jajniki definitywnie zaprzestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê ¿ywe s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy niemniej jednak nie mieni w celu fizjonomii pieknej zguby natomiast wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Rupert belongs to Emma Watson nooooo this can't be happening.

Anonymous said...

Its my chief time to transmit on this forum,merely wannat make some friends here.if its not allowed to post on this panel,gladden cross out this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

It is Miuccia [url=http://www.furworld.ru/ ]шуба [/url] and Patrizio Bertelli who find the secret of Prada and invent the earliest black nylon Prada handbag on this planet which opens the successful and beneficial entrance of world renowned handbag brand. Prada Handbags is renowned for its lavish. Every woman wants a Prada handbag which presents the fashion and the way of life. Prada store sells cheap Prada, including Prada purses and Prada handbags. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубу [/url] is the perfect way for you to purchase a bag of high quality and greatest designed. With the growth and development of Prada, large numbers of [url=http://www.furworld.ru/ ]меховые фабрики [/url] are established. Shopping for Prada handbags and Prada wallets in [url=http://www.furworld.ru/ ]фабрика меха [/url] can save you many time and money. [url=http://www.furworld.ru/ ]шуба [/url] is actually good choice for you. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубы из китая [/url] will never disappoint you.